Algemene Voorwaarden – CreaVidi

 

1. Opdrachten met betrekking tot het maken van video reportages. *

* Voor de algemene voorwaarden met betrekking tot de E-commerce shop - ga naar hoofdstuk 11 (scrol naar beneden)

 

1.1/ Opdrachtnemer: CreaVidi (KBO 0767.057.786), met adres Vlimmersebaan 6, 2310 Rijkevorsel,hierna opdrachtnemer.

 

1.2/ Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

 

1.3/ Productie: De door opdrachtnemer geproduceerde huwelijksreportage; bevattende beeld, geluid, achtergrondmuziek en eventueel overig opdracht gerelateerd materiaal.

 

1.4/ Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.

 

2. Offertes, prijzen

2.1/ Alle offertes, in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld en 1 maand na offertedatum geldig, tenzij anders is overeengekomen.

 

2.2/ De door opdrachtnemer bij de offerte verstrekte gegevens, ideeën, voorgestelde uitwerkingen, schema’s, calculaties, enzovoorts, blijven het eigendom van ‘CreaVidi’ en zijn, voor zover van toepassing, auteursrechtelijkbeschermd. De opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken.

 

2.3/ De prijzen in de genoemde offerte(s) zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

2.4/ Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte(s) of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijze kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

3. Overeenkomst

 

3.1/ Behoudens het hierna bepaalde komt de overeenkomst eerst tot stand na schriftelijke of een bevestiging via email van aanvaarding van de opdracht.

 

3.2/ Voor werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

 

3.3/ Opdrachtnemer is bevoegd, voor een juiste uitvoering van de opdracht, derden in te schakelen. Dit wordt vooraf met de opdrachtgever besproken.

 

3.4/ Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

3.5/ Wanneer in overeenkomst een correctieronde is meegenomen heeft de opdrachtgever recht op één correctieronde. Indien dit niet in de overeenkomst is meegenomen, is een correctieronde mogelijk, maar worden hier extra kosten voor in rekening gebracht.

 

4. Termijnen

 

4.1/ De in de offertes en dergelijke genoemde termijnen voor de levering worden naar beste weten en ervaring door opdrachtnemer opgegeven. Ze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn vrijblijvend tenzij ze als bindend zijn overeengekomen.

 

5. Vergoeding bijkomende kosten

 

5.1/Lunch-en dinertijd worden als werktijd aangemerkt.

 

5.2/ Meer-en minderwerk wordt (na vooroverleg met de opdrachtgever) apart in rekening gebracht.

 

6--Overmacht / Ziekte

 

6.1/ Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtgever en/of opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd.

 

6.2/ Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

 

6.3/ Bij ziekte van de videograaf van opdrachtnemer op een filmopnamedag van een eenmalig evenement (bijvoorbeeld een bruiloftof jubileum) zal de overeenkomst worden ontbonden. Eventueel gedane voorschotten aan opdrachtnemer worden binnen 14 dagen teruggestort. De opdrachtgever kan bij ziekte van de videograaf geen schadevergoeding eisen.

 

6.4/ Technische apparatuur kan kapot gaan of in gebreke blijken te zijn geweest tijdens het filmen. Bij defecte apparatuur kan de opdrachtgever geen schadevergoeding van opdrachtnemer eisen.

 

7. Reclamaties

 

7.1/ Eventuele reclamatiesmoeten binnen 7werkdagen na levering kenbaar worden gemaakt onder opgave van de aard van de klacht.

 

7.2/ Na het verstrijken van de gemelde termijn wordt de opdrachtgever geacht de levering te hebben goedgekeurd.

 

8. Aansprakelijkheid

 

8.1/ De aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zich tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

9. Betaling en incassokosten

 

9.1/ Betaling dient te geschieden door overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening. De helft van het gestelde bedrag uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement. Overige helft van de factuur binnen 14 dagen na oplevering van het product.

 

9.2/Van de dag waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan opdrachtnemer een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente tot de dag van de volledige betaling van hoofdsom rente en kosten.

 

10. Auteursrechten

 

10.1/ Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door haar gemaakte producties te gebruiken als promotiemateriaal voor eigen doeleinden. Voor uitingen op internet wordt vooraf toestemming gevraagd.

 

10.2/ Opdrachtnemer bewaart een reservekopie van de videoproductie tot maximaal 6maanden. Indien door omstandigheden buiten de schuld van opdrachtnemer het materiaal verloren raakt, kan de opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen.

 

11. Algemene bepalingen e-commerce website van CreaVidi.

 

11.1/ De e-commerce website van Creavidi.

De e-commerce website van Creavidi publiceert onder de benamingen CreaVidi en/of MuurDecor, met maatschappelijke zetel te Vlimmersebaan 6, 2310 Rijkevorsel,België, BTW BE 0767.057.786.

CreaVidi biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de e-commerce website creavidi.com of muurdecor.be .

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van CreaVidi of MuurDecor moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden door de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door CreaVidi aanvaard zijn.

 

11.2/ Prijs.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Creavidi of Muurdecor te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Alle afleveringen worden door CreaVidi of derden verzonden, ophalen ter plaatse is niet mogelijk. Indien voor deze verzending kosten worden aangerekend zullen deze uitdrukkelijk worden vermeld in het check out proces. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De extra afbeeldingen gelinkt aan het hoofdproduct zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

11.3/ Aanbod.

Ondanks het feit dat de online catalogi en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden CreaVidi en/of MuurDecor.be niet. CreaVidi en MuurDecor.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelen verbintenis. CreaVidi en/of MuurDecor.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. afmetingen, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Dat kan via het contactformulier op de website of per email op  info@creavidi.com

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door CreaVidi. CreaVidi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, een gelimiteerde uitgave,of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

11.4/ Online aankopen.

De bestelprocedure verloopt als volgt: de Klant plaatst artikelen in zijn/haar winkelwagen, daarna klikt de Klant door naar de ‘kassa’ waar een overzicht van de winkelwagen wordt getoond. Vervolgens dient de Klant in te loggen of te registreren met een nieuw klantenprofiel. De bevestiging gebeurt via het e-mailadres dat de Klant zelf opgeeft. Daarna kiest de klant de verzendingsoptie en betaaloptie. Tenslotte accepteert de Klant de Algemene voorwaarden (dit document) en wordt het verkoopcontract gesloten. De Klant heeft de keuze tussen de verschillende betaalwijzen via Paypal (kredietkaart of paypal rekening); Bancontact of iDeal. Voor deze betaalwijze kunnen extra kosten worden aangerekend. Via overschrijving op rekeningnummer BE54 1030 6822 3097. CreaVidi is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

11.5/ Levering en uitvoering van de overeenkomst.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Luxemburg en Duitsland. De levering gebeurt door bPost, DHL of een andere pakjesdienst en hiervoor betaalt de Klant geen additionele kosten bij een gezamelijk order van boven 50 € btw inbegrepen. Er worden evenwel minimale verzendkosten aangerekend bij een gezamelijk order dat lager is dan 50 € btw inclusief. Dit wordt dan ook uitdrukkelijk vooraf vermeld.

Voor leveringen buiten eerder vernoemde landen gelden andere regels.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 15 dagen na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan CreaVidi. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door CreaVidi was geboden.

 

11.6/ Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van CreaVidi. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van CreaVidi te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

11.7/  Herroepingsrecht.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij CreaVidi.com en/of MuurDecor.be. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant CreaVidi, Vlimmersebaan 6, 2310 Rijkevorsel,België, info@creavidi.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) binnen 4 dagen na ontvangst van de goederen op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan CreaVidi heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan CreaVidi, Vlimmersebaan 6, 2310 Rijkevorsel, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoud CreaVidi zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal CreaVidi alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen (meestal binnen 7 dagen) nadat CreaVidi op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan CreaVidi wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of tot dat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door CreaVidi geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. CreaVidi betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

•de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

•de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

11.8/  Garantie.

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de CreaVidi klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan CreaVidi. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant CreaVidi zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 4 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

11.9/ Klantendienst.

De klantendienst van CreaVidi is bereikbaar op het telefoonnummer +32 476 347030, via e-mail op info@creavidi.com of per post op het volgende adres Vlimmersebaan 6, 2310 Rijkevorsel-België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

11.10/ Sancties voor niet-betaling.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover CreaVidi beschikt, is de Klant ingeval van niet-of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt CreaVidi zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

11.11/ Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, CreaVidi respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame-en/of marketingdoeleinden. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CreaVidi, Vlimmersebaan 6, 2310 Rijkevorsel, België info@creavidi.com , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten totCreaVidi, Vlimmersebaan 6, 2310 Rijkevorsel,België info@creavidi.com.

CreaVidi behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, CreaVidi heeft dus geen toegang tot uw paswoord. CreaVidi houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@creavidi.com.

 

11.12/ Gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentie plug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

11.13/ Aantasting geldigheid –niet-verzaking.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door CreaVidi om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

11.14/ Wijziging voorwaarden.

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van CreaVidi. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

11.15/ Bewijs.

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

11.16/ Toepasselijk recht & geschillen.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping :

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan CreaVidi, Vlimmersebaan 6, 2310 Rijkevorsel, België :info@creavidi.com

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) :

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en):

Datum:

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.